AR sistemi

razvoj programske opreme

Sistemizacija delovnih mest

Zakon o delovnih razmerjih določa, da morajo biti opisi delovnih mest sestavina vsake pogodbe o zaposlitvi, tudi za podjetja s samo enim zaposlenim. Če zaposlujete več kot 10 delavcev, morate pripraviti tudi akt o sistemizaciji delovnih mest. V programskem modulu lahko vnašate vse potrebne podatke, ki so potrebni za izdelavo izpisa opisa delovnih mest in akta o sistemizaciji. Omogočena pa je tudi možnost prenosa podatkov v pogodbo o zaposlitvi za delavca. Pri vnosu delovnega mesta pa lahko vnesete naslednje podatke:

 • krajši in daljši naziv delovnega mesta (krajši naziv se uporablja predvsem za izdelavo poročil, daljši pa pri izpisu pogodb in drugih dokumentov)
 • šifra iz kataloga delovnih mest za javni sektor
 • področje dela
 • datum aktiviranja in ukinitve
 • datum izjave o varnosti z oceno tveganja
 • vzrok odpiranja delovnega mesta
 • vzrok ukinitve delovnega mesta
 • skupina delovnih mest
 • standardna klasifikacija poklica
 • plačna skupina in podskupina
 • vrsta pogodbe o zaposlitvi
 • dopust za delovne in posebne pogoje dela
 • zahtevan poklic
 • poklicna skupina
 • stopnja zahtevane izobrazbe
 • smer zahtevane izobrazbe
 • stopnja strokovne usposobljenosti
 • trajanje pripravništva
 • poskusno delo
 • delovne izkušnje
 • področje delovnih izkušenj
 • odpovedni rok
 • predhodni preizkus znanja
 • trajanje mandata
 • konkurenčna klavzula
 • vrsta delovnega časa
 • vrsta opravil
 • naštevalni podatki (alternativni poklic in izobrazba, osebna varovalna oprema, delovna oprema, predmeti dela, zdravstvene zahteve, negativni vplivi okolja, posebne nevarnosti, omejitve dela, prepovedi, telesni napor, umski napor, napor pri delu z ljudmi, posebne obremenitve in odgovornosti, odgovornosti, materialne odgovornosti, zahtevana znanja, izpiti, licence, kriteriji psihološkega profila, delovni odnosi in odgovornosti, vrsta zmožnosti-sposobnosti, postopki dela, osnove za delo)
 • opisni podatki (vsebina dela, kratek opis del in nalog, usposobljnost, zahtevana izobrazba, dodatne izobrazbene zahteve, kompetence, poslanstvo, nadomeščanje, upoštevani pogoji za letni dopust, podatki iz ocene tveganja, posebne zdravstvene zahteve, neustreznost delovnega mesta, izpostavljenost tveganjem, ukrepi na področju tehničnega varstva in humanizacije dela, opisi del in nalog po organizacijskih enotah)
 • podatki za obračun plače (zahtevnost dela oziroma tarifni razred, grupa, izhodiščna plača, plačilni razred, osnovna plača, maksimalni plačilni razred, maksimalna osnovna plača, dodatki za delovno mesto skupaj v %)

Na razpolago so naslednji uradni (prednaloženi) pa tudi drugi šifranti:

področje dela, vzrok odpiranja delovnega mesta, vzrok ukinitve delovnega mesta, skupina delovnih mest, standardna klasifikacija poklica, katalog delovnih mest za javni sektor, plačna skupina, plačna podskupina, vrsta pogodbe o zaposlitvi, vrsta dopusta za delovne pogoje, vrsta dopusta za posebne pogoje dela, poklici, poklicne skupine, stopnja izobrazbe, stopnja strokovne usposobljenosti, smer izobrazbe, trajanje pripravništva, poskusno delo, delovne izkušnje, področje delovnih izkušenj, odpovedni rok, predhodni preizkus znanja, trajanje mandata, konkurenčna klavzula, vrsta delovnega časa, tarifni razredi, plačilni razredi, grupe, negativni vplivi okolja, nevarnost pri delu, odgovornost, posebna obremenitev in dogovornost, osebna varovalna oprema, delovna oprema, predmeti dela, vrsta zdravstvenega pregleda, omejitve dela, prepovedi, telesni napor, umski napor, napor pri delu z ljudmi, materialne odgovornosti, vrsta dodatnega znanja, izpita, licence, kriteriji psihološkega profila, vrsta zmožnosti, sposobnosti, postopki dela, osnove za delo)


Osnovne lastnosti in funkcionalnosti:

 • izpis organigrama podjetja s pripadajočimi delovnimi mesti
 • izpis kataloga delovnih mest s ključnimi podatki
 • izpis sistemizacije oziroma opisa delovnih mest z možnostjo upoštevanja vnosa opisa del in nalog vnešenih pri delavcih ali samo na delovnem mestu (lahko za poljubni organizacijski nivo)
 • kopiranje podatkov o delovnem mestu na novo šifro
 • obdelava delovnih mest z možnostjo izračuna dodatkov skupaj, dopusta za delovne pogoje, izhodiščne plače, osnovne plače, maksimalne osnovne plače
 • izpisa opisa del in nalog po delavcih
 • kontrolni izpisi za različne skupine podatkov (letni dopust, osnovni podatki, opisni podatki, osnovne zahteve, vrednotenje, delovni pogoji, naštevalni podatki)
 • prenos opisa del in nalog v pogodbo o zaposlitvi ali druge dokumente