AR sistemi

razvoj programske opreme

Izdelki


Predstavljeni izdelki so sestavni del kadrovsko informacijskega sistemi ali na kratko KIS. Jedro informacijskega sistema je modul Kadrovska evidenca ostali pa so nadgradnja le tega z dodatnimi možnostmi in funkcionalnostmi. V skladu s tem se naročnik lahko odloči oziroma ima možnost izbire programskih modulov, ki jih potrebuje za svoje potrebe.

Skupne lastnosti programskih modulov ali programskega paketa KIS v celoti pa so: enostavnost, učinkovitost, prilagodljivost, odzivnost, povezljivost, sodoben izgled in možnosti nadaljne obdelave podatkov na podlagi izvoza podatkov v druge sodobne oblike in formate.

Podatkovna struktura izdelana za podporo kadrovskih procesov je izredno obsežna in vsebuje veliko število tabel in povezav med njimi. Na voljo je kar blizu 200 šifrantov od katerih so nekateri zakonsko predpisani ostali pa na razpolago uporabniku. Kontrola obstoja podatka je zagotovljena z referenčno integriteto oziroma relacijskimi povezavami med tabelami v sami bazi podatkov. Omogočene pa so tudi kontrole podatkov glede na vrsto podatka samega kot na primer pravilnost vnosa davčne številke, registerske številke, EMŠO itn.

Na razpolago uporabniku so tudi forme za vnos posamezne vrste podatkov zaradi hitrejšega masovnega vnosa določene skupine podatkov. Takšne skupine podatkov so lahko na primer družinski člani, predhodne zaposlitve, izobrazba, članstva, funkcije in podobni.

Vnosi podatkov so v vrstičnem načinu (vsak podatek v svojo vrstico) in združeni skupaj v poimenovane skupine podatkov katere si uporabnik lahko razpre ali zapre, če se podatki trenutno ne nameravajo vnašati. Takšen način vnosa omogoča prej omenjeno prilagodljivost saj lahko iz vnosa enostavno izključimo vrstice, ki jih ne potrebujemo. Učinkovitost pa se kaže tudi z možnostjo kontrole ali vnosa posameznega podatka za vse delavce preprosto s premikanjem po zapisih od prvega do zadnjega delavca v podjetju glede na aktivnost ali drug izbran kriterij.

Zaradi velikega števila različnih izpisov je za bolj učinkovito uporabo aplikacij na razpolago raziskovalec programov, ki omogoča enostavno iskanje po šifri izpisa ali nazivu v meniju. Večina izpisov pa je opremljena s šifro izpisa in ostalimi sistemskimi podatki (datum, čas, uporabnik, strani).

Zaradi boljše predstave zgoraj opisanih lastnosti se naročite na brezplačno predstavitev programskega paketa KIS pri vas ali v naših poslovnih prostorih. Pošljite nam zahtevo na elektronski naslov info@arsistemi.si z naslovom "Brezplačna predstavitev" in vašimi podatki ali pa nas pokličite na telefon, da se dogovorimo.


Sestavni deli kadrovsko informacijskega sistema so naslednji programski moduli:

  • Kadrovska evidenca - Evidentiranje kadrovskih podatkov o zaposlenih in vnos sprememb skozi zgodovino zaposlitve na podlagi katerih lahko spremljamo kariero, napredovanje, izobraževanje, kršitve, nagrade, letne dopuste, izpite, izdane dokumente (pogodbe, sklepe, anekse), plačne podatke (osnovna plača, dodatki, plačilni razred, plačni sistem za JS, odprava nesorazmerja, simulacija in prevedba stare plače), spremembe delovnega razmerja, delovnega časa in druge. Poleg številnih podatkov za zaposlene pa so na razpolago številni izpisi za spremljanje stanja kadrov v podjetju v obliki seznamov, organigrama s podatki o zaposlenih, statističnih preglednic.
  • Sistemizacija delovnih mest - Izdelava šifranta delovnih mest ali bolje opisi delovnih mest, ki je podlaga za akt o sistemizaciji delovnih mest. Poleg opisa in zahtev za delovno mesto pa se lahko vnesejo tudi plačni podatki (tarifni, plačilni razred, izhodiščna, osnovna plača, dodatki). Opisi delovnih mest se lahko prenesejo v besedilo pogodbe o zaposlitvi.
  • Organizacijske enote - Izdelava šifranta organizacijskih enot z možnostjo definiranja povezav (nadrejenosti-podrejenosti) in pripadajočih delovnih mest v okviru le teh. Izdelava plana kadrov in izpisa primerjave planskega in dejanskega števila zaposlenih. Izdelava organigrama za poljuben nivo v podjetju s podatki o številu delavcev (plansko, dejansko) po vseh nivojih z možnostjo izvoza podatkov in izdelavo selekcije zaposlenih za vrsto drugih poročil.
  • Izdelava dokumentov - Izdelava lastnih predlog različnih vrst dokumentov kot so splep za letni dopust, pogodbe o zaposlitvi, aneksi k pogodbam. Možnost avtomatskega številčenja dokumentov in arhiviranja izdanih dokumentov za zaposlenega kakor tudi izvoz dokumentov za različne potrebe ali prenose v druge informacijske sisteme. Možna uporaba orodij kot je Microsoft Office Word, ki je popolnoma integriran v sistem in se spajanje dokumentov izvaja v sami aplikaciji. Izpisi potrebnih obrazcev kot so M obrazci in obrazci za zdravstvene preglede, ki lahko upoštevajo vhodni seznam zaposlenih iz kontrolnega izpisa o poteku veljavnosti pregleda.
  • Izobraževanje - Planiranje izobraževanja za posamezno leto in spremljanje realizacije po izobraževalnih vsebinah in zaposlenih. Izdelava terminskega plana in prijave na izobraževanje s pomočjo plana ali pa tudi brez. Kreiranje dogodkov izvedenih izobraževanj in spremljanje vseh stroškov povezanih s tem. Kontrola udeležbe in opravljenih ur po izvajalcih in internih predavateljih. Evidentiranje podatkov o dodatnem šolanju zaposlenih (vrste šolanja, programi, stroški, letniki, vračila stroškov).
  • Potni nalogi - Izdelava potnih nalogov in njihov obračun (možni avtomatski izračuni dnevnic, kilometrine). Na podlagi prijav na izobraževanje je možno kreiranje potnih nalogov za udeležence. Številčenje potnih nalogov je avtomatsko vsak potni nalog pa je opremljen s statusom pri čemer obračunane potne naloge ni možno več popravljati. Na razpolago številna poročila po različnih organizacijskih nivojih, stroškovnim mestih, statusih in za posameznika.