AR sistemi

razvoj programske opreme

Kadrovska evidenca


Ta programski modul omogoča vnos naslednjih podatkov:

 • osnovni podatki o zaposlencu (priimek, ime, emšo, davčna št., datum, kraj, država rojstva, vrsta stanu, strokovni, znanstveni naslov)
 • stalno, začasno bivališče (naslov, pošta, občina, država, naselje)
 • delovno razmerje (datum sklenitve, vrsta, vrsta pogodbe, številka zadnje pogodbe, aneksa, status, konkurenčna klavzula)
 • prenehanje, mirovanje delovnega razmerja (datum, vzrok, razlogi sporazumnega prenehanja, status upokojenca)
 • prihod na delo, delovni čas (delo ob sobotah, izmensko delo, kraj dela, vrsta delovnega časa, zavarovalni, delovni čas v urah na teden)
 • podatki o različnih dobah, ki sestavljajo pokojninsko dobo
 • podatki za letni dopust (delovni pogoji, posebni pogoji dela, izredni, študijski dopust, delo ob sobotah, nedeljsko delo, delo ob praznikih)
 • podatki za izredni dopust
 • podatki za študijski dopust
 • podatki o zavarovanju (obrazec M)
 • podatki za obračun plače (delovno mesto, stroškovno mesto, organizacijska enota, plačni razred, področje dela, obračunska enota, razni dodatki, napredovanje, dnevni, mesečni prevoz, relacije prevoza, kilometrina, podatki o ocenjevanju, položaj, funkcija, neposredni vodja, obračunan boniteta, bančni računi)
 • podatki za evidence za Nacionalni inštitut za javno zdravje (ivz številka, vrste kadra, poklicna skupina, zaposlitev po vrstah zdravstvene dejavnosti)
 • naštevalni podatki (končana izobrazba, dodatno šolanje, dodatna znanja, izpiti, licence, dodatne zmožnosti, sposobnosti, zdravstveni pregledi, omejitve dela, invalidnost, kronične bolezni, telesna okvara, nega družinskega člana, starševski dopust, bolniška odsotnost, družinski člani, predhodne zaposlitve, članstvo, funkcije, priznanja in nagrade, vrsta kršitev in izrečeni ukrepi, osebni dokumenti, zgodovina izdanih dokumentov v podjetju, delo ob nedeljah dela prostih dnevih, visokošolski nazivi, znanstveno raziskovalni in raziskovalno razvojni nazivi, letni razgovori, dodatna delovna mesta, opis del in nalog za delovno mesto, začasne razporeditve, postopki dela, delovna oprema, predmeti dela, osebna varovalna oprema, sredstva podjetja v uporabi, negativni vplivi okolja, potrdila o izpopolnjevanju-usposabljanju, nadomeščanja)
 • zaposlitev po virih financiranja in poročanje za kadrovski načrt
 • nezgode-poškodbe pri delu
 • opombe (prosto besedilo)
 • podatki o napredovanju in ocenjevanju delavca
 • podatki o prevedbi plače v sistemu plač za javni sektor
 • izdelava simulacije in prevedba stare plače za javni sektor
 • slika delavca

Poleg podatkov o redno zaposlenih pa se lahko vnašajo kadrovski podatki še za druge vrste sodelovanja kot so:

 • študenti
 • podjemne pogodbe
 • pogodbeno sodelovanje
 • specializanti
 • obvezna praksa

Na razpolago so naslednji uradni (prednaloženi) pa tudi drugi šifranti:

pošte, države, občine, davčne uprave, državljanstvo, vrsta stanu, naselja, način objave prostega dm, vrsta delovnega razmerja, vzrok sklenitve delovnega razmerja, status delavca, vrsta pogodbe, konkurenčna klavzula, kolektivno nezgodno zavarovanje, vrsta poslovnega razloga pri odpovedi, vrsta mirovanja, vzrok prenehanja delovnega razmerja, način prihoda na delo, vrsta delovnega časa, izmensko delo, vrsta izrednega dopusta, podlaga za zavarovanje, prostovoljno pokojninsko zavarovanje, vzrok prenehanja zavarovanja, poklici, stopnja izobrazbe, stopnja strokovne izobrazbe, vrsta šole, stopnja šolske izobrazbe, vrsta izobrazbe, področje izobrazbe, način izobraževanja, vrsta specialističnega izpita, način šolanja, nosilec stroškov izobraževanja, vzrok prenehanja izobraževanja, vrsta dodatnega znanja, izpita, licence, strokovno področje izobraževanja, izvajalec izobraževanja, klasifikacija področja izobraževanja, vrsta dodatne zmožnosti, vrsta zdravstvenega pregleda, vrsta omejitve dela, vrsta komisije - organa, vrsta invalidnosti, vzrok invalidnosti, vrsta starševskega dopusta, vrsta bolniške odsotnosti, sorodstveno razmerje družinskega člana, delovno mesto predhodne zaposlitve, vrsta članstva, vrsta funkcije, vrsta priznanja in nagrade, vrsta kršitev, vrsta ukrepa, vrsta osebnega dokumenta, vrsta izdanega dokumenta, izobraževalna ustanova, vrsta visokošolskega naziva, področje visokošolskega naziva, vrsta znanstveno-raziskovalnega in raziskovalno-razvojnega naziva, razlog odpovedi letnega razgovora, zdravstvene ustanove,vrsta položaja, vzrok spremembe organizacijske enote, področje in podpodročje dela, vrsta napredovanja, napredovalni razred, plačilni razred, relacija prevoza, vrsta dodatka za plače, postopki dela, delovna oprema, predmeti dela, osebna varovalna oprema, sredstva podjetja v uporabi, plačilni razred, obračunska enota,...

Osnovne lastnosti in funkcionalnosti:

 • povezljivost z ostalimi programskimi moduli
 • možnost vnosa zgodovine sprememb za podatke kot so npr. delovno mesto, organizacijska enota, stroškovno mesto, plačilni razred, vrsta delovnega razmerja, vrsta delovnega časa,...
 • testni izračun in izpis letnega dopusta s prikazom statistike po različnih kreiterijih
 • dokončni izračun letnega dopusta in arhiviranje podatkov ter priprava spojnih polj za izpis sklepa
 • vnos spremembe podatkov z datumi ter možnostjo izpisa pogodb in drugih dokumentov še predno je sprememba uveljavljena
 • uveljavitev spremembe podatkov in shranjevanje starih v zgodovino sprememb
 • izdelava organigrama podjetja z delovnimi mesti ali brez oziroma z delavci ali brez ter možnostjo prikaza različnih kadrovskih podatkov glede na izbrano varianto
 • kreiranja seznama delavcev iz različnih poročil, ki se lahko uporabi pri pripravi in izpisu dokumentov za te delavce kot npr. ugotavljanje prenehanja pogodbe za določen čas, obdobni zdravstveni pregledi, ocenjevanje delavcev,...
 • opozarjanje na potek različnih veljavnosti kot so zdravstveni pregledi, prenehanje pogodbe za določen čas, veljavnost izpita, licence, datumi jubileja, rojstni dnevi
 • pregled in izpis izdanih dokumentov iz zgodovine npr. pogodbe o zaposlitvi, sklepa o letnem dopustu itn.
 • izpis kandidatov z možnostjo upokojitve glede na izpolnjene kriterije
 • izračun delovne, pokojninske dobe na poljuben datum na vnosni formi kakor tudi na izpisu
 • izpis evidenčnega lista delavca z vsemi njegovimi ključnimi kadrovskimi podatki (predstavitev)
 • možnost razporeditve delavca samo na sistemizirana delovna mesta v okviru organizacijske enote
 • izdelava simulacije in prevedbe stare plače javnega uslužbenca z možnostjo prenosa podatkov na osnovno in dodatna delovna mesta
 • vrsta drugih statističnih poročil