AR sistemi

razvoj programske opreme

Zadnje novice


januar 2015

 • dopolnitev evidence za delavca z možnostjo vnosa evidence o nezgodah-poškodbah pri delu (12 šifrantov); izdelava kontrolnega izpisa in statistike po vseh šifrantih za poljubno obdobje in selekcijo po vseh podatkih
 • dopolnitev programskega modula Izdelava dokumentov z možnostjo izpisa obrazca ER-8 za potrebe prijave nezgode-poškodbe pri delu
 • dopolnitev programskega modula Izdelava dokumentov pri izpisu obrazca za predhodne zdravstvene preglede z možnostjo vnosa podatkov za obrazec za delavce, ki še niso v delovnem razmerju in torej niso vnešeni v bazo za kadrovske evidence
 • izdelava izpisa za kontrolo zavarovalnega in delovnega časa z možnostjo različnih selekcij in primerjav ter prikaza števila delavcev po vnešenih urah
 • dopolnitev vnosa in pregleda arhive podatkov za letni dopust z možnostjo brisanja zapisa v primeru, da je bil izračun narejen pomotoma
 • kreiranje novih izpisov za poročanje o letnih razgovorih za leto 2015 za potrebe podjetja Vzajemna zdravstvena zavarovalnica

november 2014

 • dopolnitev evidence za delavca z možnostjo vnosa deleža po virih financiranja; izdelava kotrolnega izpisa in xml datoteke potrebne za poročanje kadrovskega načrta v skladu z uredbo UL 12/2014
 • dopolnitev vseh evidenc o izdanih dokumentih s podakom o datumu podpisa pogodbe ter možnostjo izpisa in kontrole kateri dokumenti so še nepodpisani
 • dopolnitev evidence za delavca z možnostjo vnosa številke licence poleg datuma in vrste licence
 • dopolnitev evidence za delavce na podjemnih pogodbah s podatkom o številki licence

julij 2014

 • dopolnitev evidence za delavca z možnostjo vnosa negativnih vplivov okolja ter izpisa teh podatkov; prilagoditev izpisa poteka veljavnosti zdravstvenega pregleda z možnostjo selekcije glede na negativne vplive okolja
 • dopolnitev programskega modula Izobraževanje pri vnosu prijavnice delavca na izobraževanje s podatkom o vrsti planiranega sredstva internega izobraževanja; prilagoditev izpisov, izvozov in prenosov podatkov

maj 2014

 • dopolnitev programskega modula Potni nalogi z možnostjo vnosa vrste planiranih sredstev v primeru, da niso oddelčno planirana
 • dopolnitev evidence za delavce na podjemnih pogodbah s podatki o zavarovanju (razlog, datum pričetka, datum prenehanja, vzrok odjave)
 • dopolnitev programskega modula Izdelava dokumentov z možnostjo izpisa obrazca M-12 za delavce na podjemnih pogodbah

april 2014

 • dopolnitev programskega modula Izobraževanje pri vnosu planiranega in dejanskega dogodka izobraževanja z dodanim šifrantom organizatorjev izobraževanja; dopolnitev nekaterih izpisov za te potrebe
 • dopolnitev šifranta relacij s podatkom o prenehanju veljavnosti, opombi in razširitvi naziva
 • dopolnitev evidence za delavca za doodatna delovna mesta z možnostjo vnosa sprememba plačilnega razreda v arhivo
 • dopolnitev programskega modula za izobraževanje z vnosom planiranih letnih sredstev internih izobraževanj; dodana oznaka pri planiranem in dejanskem dogodku ali je to interno izobraževanje

marec 2014

 • dopolnitev evidence za delavce na podjemnih pogodbah s podatkom o stopnji strokovne izobrazbe
 • dopolnitev programskega modula Sistemozacija delovnih mest z možnostjo arhiviranja vrednosti izhodiščnih plač; prilagoditev nekaterih izpisov, da lahko upoštevajo tudi pretekle vrednosti izhodiščne plače glede na referenčni datum

februar 2014

 • dopolnitev vnosa nastavitev za izračun letnega dopusta s podatkom o datumu izračuna starosti, ki je sedaj lahko drugačen od datuma izračuna delovne dobe; prilagoditev izračuna dopusta
 • dopolnitev evidence za delavce na podjemnih pogodbah s podatki o delovnem mestu in datum spremembe le tega; dodana je tudi evidenca o zdravstvenih pregledih delavca in možnost izpisa poteka veljavnosti
 • razširitev vnosnega polja številka pogodbe pri evidenci za delavca

januar 2014

 • dopolnitev evidence za delavce na podjemnih pogodbah s podatki o državi nerezidentstva
 • razširitev vnosnega polja znanstveni naslov v vseh evidencah (prilagoditev izpisov in spajanja za dokumente)
 • dopolnitev evidence za delavce z možnostjo vnosa potrdila o izpopolnjevanju / usposabljanju; poleg podatkov se zraven lahko pripne tudi skeniran dokument

november 2013

 • dopolnitev šifranta o vrsti zdravstvene dejavnosti (razširitev naziva in dodajanje oznake)
 • dopolnitev evidence za delavce s podatkom o vrsti poklica za potrebe evidenc IVZ
 • dopolnitev evidence o izobrazbi za delavce s podatki o nazivu zaključenega programa, državi izobraževanja, datumu nostrifikacije strokovnega izpita, datumu nostrifikacije specializacije, datumu vključitve v program specializacije
 • dopolnitev arhive sprememb plačnih razredov, ki ima poleg šifre plačnega razreda sedaj tudi znesek plačnega razreda
 • dopolnitev vnosov podatkov za delavca s podatki o oprostitvi plačila prispevkov glede na 2. členu ZIUPTDSV
 • dopolnitev evidence za organizacijske enote s podatkom o šifra izvajalca za potrebe IVZ

september 2013

 • prilagoditev programskega modula Izdelava s programi za kreiranje, spajanje, arhiviranje in izpis dokumentov za delavce na podjemnih pogodbah
 • dopolnitev evidence za delavce na podjemnih pogodbah s podatki o licenci za delo (številka, pričetek in konec veljavnosti, strokovno področje) ter podatki o soglasju matičnega delodajalca za delo
 • dopolnitev šifranta relacij prevoza z možnostjo vnosa cene relacije pri čemer se znesek upošteva ob dodajanju relacije, predhodno vnešene ohranijo podatek

julij 2013

 • dopolnitev evidence za delavce na podjemnih pogodbah s podatki o plačilu za opravljeno delo, stroškovnem mestu in datumu spremembe le tega, poklicu strokovne izobrazbe in poklicu za delo, ki ga opravlja ter bančnem računu
 • dopolnitev vnosov podatkov za delavca s podatki o oprostitvi plačila prispevkov glede na 29. in 157. člen ZPIZ-2

junij 2013

 • dopolnitev programskega modula Izdelava dokumentov z možnostjo izpisa novega obrazca M-DČ zaradi pričetka uporabe določbe Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 106/12; Pravila OZZ), na podlagi katerih se spreminja zavezanec za prijavo družinskega člana v zavarovanje in postopek urejanja zavarovanja družinskim članom

februar 2013

 • izdelava spletne aplikacije za razvojne pogovore za podjetje Vzajemna, zdravstvena zavarovalnica
 • dodana možnost vnosa evidence o nadomeščanju delavca in možnost izpisa ter kontrole vnešenih podatkov
 • dodana možnost vnosa neposrednega vodje na organizacijsko enoto
 • prilagoditev arhive dopusta za delavca s podatkom o položaju/funkciji za potrebe dodatnih analiz in izvoza podatkov v excel

januar 2013

 • dopolnitev izpisa kandidatov za upokojitev zaradi upoštevanja novih kritereijev glede na sprejet zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ZPIZ-2
 • izdelava izpisa zaposlenih po vzroku sklenitve delovnega razmerja
 • dopolnitev programa za izračun letnega dopusta zaradi upoštevanja 187. člena ZUJF

avgust 2012

 • dodana možnost vnosa kompetenc po delovnih mestih
 • izdelava izpisov za kompetence in stopnjo razvitosti po organizacijskih nivojih, delovnih mestih, skupinah in skupaj za izbrana leta

februar 2012

 • dopolnitev vnosa delovnega mesta s podatki iz ocene tveganja, ki se lahko uporabijo tudi za izpis obrazcev za predhodne in obdobne zdravstvene preglede
 • dopolnitev vnosa podatkov za delavca z možnostjo vnosa predmetov dela, delovne opreme
 • dopolnitev programskega modula Izdelava dokumentov z možnostjo izpisa obrazcev za predhodne in obdobne zdravstvene preglede

november 2011

 • dopolnitev programskega modula Izdelava dokumentov z možnostjo izpisa novih obrazcev M-1, M-2, M-3, M-DČ zaradi spremembe z dne 1.7.2011 (Uradni list RS, št. 37/2011 z dne 20.5.2011)